2019-04-03

Regulamin organizacyjny Teatru Powszechnego

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

TEATRU  POWSZECHNEGO im. JANA KOCHANOWSKIEGO w RADOMIU

(tekst jednolity)

 

 

Postanowienia  ogólne.

§ 1

 

1.       Regulamin  organizacyjny  Teatru  Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,  zwany  dalej  "Regulaminem",  określa  szczegółową organizację, strukturę wewnętrzną oraz zakres  działania  Teatru  Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,  zwanego  dalej  "Teatrem", w  tym:

a)      postanowienia ogólne,

b)      ogólny zakres działania i zasady  kierowania  Teatrem,

c)       strukturę organizacyjną  Teatru,

d)      zakresy działania komórek organizacyjnych Teatru,

e)      tryb pracy Teatru, uprawnienia i obowiązki kierowników działów oraz samodzielnych stanowisk  pracy,

f)       zasady i zakres udzielania  upoważnień  pracownikom  Teatru,

g)      właściwość w zakresie podpisywania dokumentów i pism,

h)      zasady postępowania przy opracowywaniu aktów normatywnych Teatru o charakterze wewnętrznym.

2.       Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a)      Teatrze - należy przez to rozumieć pracodawcę pod nazwą: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, zwanym również  dalej Teatrem reprezentowanym przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego.

b)      Pracowniku- należy przez to rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu na podstawie stosunku pracy.

c)       Kierowniku – należy przez to rozumieć osoby kierujące poszczególnymi działami Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu.

d)      Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć poszczególne działy i samodzielne stanowiska wchodzące w skład struktury organizacyjnej Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu.

e)      Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

 

§ 2

 

Teatr  działa  na  podstawie:

 1. Aktu o utworzeniu – Zarządzenia nr 69/76 Wojewody Radomskiego z dn. 22.12.1976 r.  i Zarządzenia nr 41/91 Wojewody Radomskiego  z dn. 19.04.1991 r.
 2. Ustawy z  dnia  25  października  1991 r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej   (t.j. Dz.U. z 2012  r. poz. 406).
 3. Statutu Teatru  Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, stanowiącego  załącznik  do Uchwały   344 /12  z  dn. 28.05.2012 roku w  sprawie: nadania  statutu  Teatrowi Powszechnemu im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 4. Uchwały  Nr 343 /2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie  dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego  w Radomiu do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 5. Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r.   o finansach publicznych Dz. U. nr 157, poz. 1240  Niniejszego  Regulaminu.

 

Ogólny zakres działania i zasady  kierowania  Teatrem.

§ 3

 

Teatr jest samorządową instytucją artystyczną w rozumieniu ustawy wymienionej w § 2 ust. 2 Regulaminu, realizującą zadania związane z kształtowaniem wrażliwości poznawczej i  estetycznej  społeczeństwa  oraz  umożliwiającą  kontakty z  wartościami  kultury polskiej i światowej  w  dziedzinie  teatru  dramatycznego i sztuk  pokrewnych, w  szczególności w zakresie:

 1. Organizowania przedstawień, poszukiwania, doskonalenia i propagowania różnorodnych form sztuki teatralnej
 2. Kształtowania repertuaru z uwzględnieniem istotnych wartości artystycznych, filozoficznych i etycznych zgodnych z uznanymi wartościami społecznymi.
 3. Współpracy z organizacjami społecznymi, fundacjami, ośrodkami naukowymi, organizatorami festiwali i kongresów działającymi w dziedzinie kultury.

 4. Udziału w krajowych  i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych.

 5. Organizowania przeglądów sztuki teatralnej, festiwali i konkursów.

 6. Realizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych.

 7. Prowadzenia działalności artystycznej i upowszechniającej oraz promocyjnej  w dziedzinie teatru.

 8. Patronowania amatorskiemu młodzieżowemu ruchowi teatralnemu, udzielania pomocy artystycznej oraz współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym.

 9. Prowadzenia współpracy kulturalnej z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi.

 

 

Struktura organizacyjna Teatru.

§ 4

 

1.       W skład struktury organizacyjnej Teatru wchodzą:

1)      Dyrektor Naczelny i Artystyczny,

2)      Zastępca Dyrektora,

3)      Dział Artystyczny,

4)      Dział Literacki,

5)      Dział Techniczny i Obsługi Sceny,

6)      Dział Administracyjno-Gospodarczy,

7)      Dział Finansowo-Księgowy,

8)      Dział Obsługi Widzów,

9)      Samodzielne stanowisko: Organizator pracy artystycznej,

10)   skreślono,

11)   Samodzielne stanowisko:  Główny specjalista,

12)   Samodzielne stanowisko: Specjalista,

13)   Kierownik Artystyczny  Sceny Fraszka.

2.       Dyrektor Naczelny i Artystyczny samodzielnie podejmuje decyzje w sprawie tworzenia lub likwidowania stanowisk pracy, pracowni lub sekcji, w ramach komórek organizacyjnych określonych w ust. 1 w drodze zarządzenia wewnętrznego.

3.       Szczegółową strukturę organizacyjną Teatru przedstawia schemat organizacyjny,  stanowiący  załącznik  do  niniejszego  Regulaminu.

 

 

 Zakresy działania komórek organizacyjnych Teatru.

 

§ 5

 

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY

1.Na czele Teatru stoi Dyrektor Naczelny i Artystyczny, który kieruje działalnością Teatru przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, kierowników działów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach.

2. Dyrektor Naczelny i Artystyczny jako organ zarządzający Teatrem realizuje następujące zadania:

1) wykonuje określone w przepisach prawa czynności wynikające z funkcji kierownika instytucji  i  pracodawcy,  w  tym:

a)      kierowanie działalnością Teatru - ogólne kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, administracyjnych, artystycznych, pracowniczych i gospodarczych - celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instytucji,

b)      zapewnienie właściwej organizacji Teatru poprzez tworzenie, łączenie, podział, likwidację komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,

c)       nadzór nad kadrą kierowniczą Teatru, organizowanie pracy oraz określanie zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych,

d)      reprezentowanie Teatru na zewnątrz, składanie w jego imieniu oświadczeń woli z zachowaniem obowiązujących przepisów,

e)      nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami Teatru,

f)       dokonywanie przeszeregowań, awansowanie, nagradzanie i karanie pracowników,

2)      zapewnienie właściwej gospodarki oraz zarządzanie mieniem i środkami finansowymi Teatru,

3)      pozyskiwanie środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł,

4)      zapewnienie warunków rozwoju zespołu artystycznego Teatru oraz umożliwienie pracownikom Teatru  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych,

5)      utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej i innymi organizacjami,

6)      podejmowanie decyzji w zastrzeżonych do swej aprobaty zagadnieniach oraz wydawanie  w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji, decyzji i regulaminów,  a w szczególności: regulaminów organizacyjnego, pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wynagradzania  pracowników, instrukcji  kancelaryjnej, działania archiwum  zakładowego, obiegu dokumentów księgowych, itp.

7)      powoływanie zespołów do opracowania lub zaopiniowania istotnych zagadnień wynikających z bieżącej działalności Teatru.

 3.Dyrektor Naczelny i Artystyczny kieruje Działem Artystycznym, nadzoruje pracę Zastępcy Dyrektora oraz nadzoruje i kieruje bezpośrednio pracą kierowników:

1)      Działu Technicznego i Obsługi Sceny,

2)      Działu Obsługi Widzów,

3)      Działu Finansowo-Księgowego,

4)      Działu Literackiego,

5)      Kierownika Artystycznego Sceny Fraszka

            a także pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy:

1)      Organizatora pracy artystycznej,

2)      skreślono,

3)      skreślono,

4)      Specjalisty.

  4.  Dyrektor Naczelny i Artystyczny jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Teatru.

 

§ 6

 

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY SCENY FRASZKA

Kierownik Artystyczny Sceny Fraszka podlega Dyrektorowi Naczelnemu i Artystycznemu Teatru. Sprawuje ogólny nadzór nad działalnością artystyczną Sceny, koordynuje, bezpośrednio nadzoruje i kieruje realizacją zadań zespołu Sceny oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie  zadań objętych zakresem jego działania.

Do zakresu zadań stanowiska należy w szczególności:

1.       nadzór i sprawowanie bieżącej kontroli nad wykonaniem zadań przez pracowników Działu,

2.       współpraca z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym w procesie ustalania składu osobowego zespołu aktorskiego i pomocniczego,

3.       współpraca z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym w procesie kształtowania repertuaru sceny i doboru realizatorów,

4.       współpraca z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym na rzecz promowania, kształtowania pozytywnego wizerunku i rozwoju Sceny,

5.       dokonywanie oceny pracy podporządkowanych mu pracowników działu, wnioskowanie w zakresie wynagradzania zasadniczego oraz ustalania stawek ponadnormowych za spektakle dla aktorów,

6.       nadzór nad przestrzeganiem przez podporządkowanych mu pracowników dyscypliny pracy, przepisów o tajemnicy państwowej, służbowej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż.,

7.       współpraca merytoryczna z reżyserem i innymi współtwórcami spektakli,

8.       wnioskowanie w zakresie zlecania realizacji przedstawień wybranym reżyserom (w tym w porozumieniu z nimi ustalanie obsad aktorskich), scenografom, choreografom, kompozytorom, itp. realizatorom przedstawień,

9.       organizowanie różnorodnych form uczestnictwa w życiu Teatru między innymi poprzez prowadzenie działalności popularyzatorskiej w formie warsztatów teatralnych, klubów dyskusyjnych, praktyk, pokazów, spotkań z artystami i twórcami,

10.   nadzór nad kształtem artystycznym oraz opieka nad prowadzeniem edukacji teatralnej dzieci i młodzieży – w ramach współpracy ze szkołami prowadzącymi artystyczną edukację młodzieży.

 

§7

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

1.       Zastępcę Dyrektora Naczelnego i Artystycznego zatrudnia  Dyrektor po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta Radomia.

2.       Zastępca Dyrektora:

1)  podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu i Artystycznemu i ponosi przed nim odpowiedzialność służbową,

2)  w okresie udokumentowanej nieobecności Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, przejmuje Jego zadania i kompetencje, w ramach udzielonego pełnomocnictwa,                 

3)  wykonuje zadania w zakresie określonym niniejszym    Regulaminem,

4)  wykonuje inne zadania wynikające z upoważnień i poleceń  Dyrektora Naczelnego    
i Artystycznego,

3.       Do zadań i obowiązków Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

1)      kierowanie działem administracyjno – gospodarczym, samodzielnym stanowiskiem głównego specjalisty, zapewnienie sprawności działania tej części struktury organizacyjnej Teatru,

2)      nadzór i sprawowanie bieżącej kontroli nad wykonywaniem zadań przez pracowników podporządkowanych działów,

3)      prowadzenie spraw oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad oraz trybu postępowania  przy  udzielaniu  zamówień  publicznych  na  roboty  budowlane,  dostawy  oraz  usługi, 

4)      dokonywanie oceny pracy podporządkowanych mu pracowników działu, wnioskowanie w zakresie wynagrodzenia zasadniczego, nagradzania i karania,

5)      nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Teatru dyscypliny pracy, przepisów prawa, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,

6)      nadzór oraz prowadzenie spraw związanych z remontami i konserwacją budynków,  pomieszczeń,  placów  i  ogrodzeń,

7)      pozyskiwanie środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł,

8)      opracowywanie zakresów czynności dla podporządkowanych mu pracowników,

9)      organizowanie narad w celu omówienia zadań, sposobu wykonania i oceny ich realizacji,

10)   wnioskowanie o nadanie pracownikom orderów, odznaczeń państwowych, nagród   i wyróżnień oraz udzielenia kar dyscyplinarnych,

11)   współpraca z samorządem województwa, gminy oraz z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi a także środowiskiem twórczym w zakresie nie zastrzeżonym dla Dyrektora Naczelnego i Artystycznego.

 

§8

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1.          Główny Księgowybezpośrednio kieruje i nadzoruje realizację zadań Działu Finansowo-Księgowego przy pomocy Zastępcy Głównego Księgowego oraz ponosi odpowiedzialność  za  prawidłowe  wykonywanie  zadań  objętych  zakresem  działania  Działu  Finansowo - Księgowego.

2.          Zadania i obowiązki Głównego Księgowego określają aktualnie obowiązujące przepisy – między innymi: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawy podatkowe, jak również zasady racjonalnej gospodarki ekonomiczno-finansowej.

3.          W szczególności do zadań i obowiązków Głównego Księgowegonależy:

1)      opracowywanie polityki rachunkowości oraz prowadzenie rachunkowości jednostki,

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4)      prowadzenie gospodarki finansowej Teatru w  sposób  umożliwiający  prawidłowe  zarządzanie  Teatrem,

5)      nadzór i sprawowanie bieżącej kontroli nad wykonywaniem zadań przez pracowników  Działu  Finansowo-Księgowego,

6)      terminowe regulowanie zobowiązań Teatru wobec urzędów skarbowych i pozostałych  wierzycieli,

7)      terminowe egzekwowanie należności od dłużników,

8)      terminowa wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Teatru,

9)      ochrona  środków  pieniężnych,  gromadzenie  ich  na  rachunkach bankowych,

10)   prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi, stosownie do poleceń i ustaleń Dyrektora Naczelnego i Artystycznego.

11)   nadzór nad przestrzeganiem zasad oraz trybu postępowania  przy  udzielaniu  zamówień publicznych  na  roboty  budowlane,  dostawy  oraz  wykonywanie  usług, 

12)   dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a)      kontroli wszystkich komórek organizacyjnych instytucji w zakresie prawidłowości i rzetelności wystawiania, opisywania i rozliczania dokumentów,

b)      kontroli operacji finansowych i gospodarczych Teatru,

c)       kontroli obiegu dokumentów w Teatrze,

13)   sprawowanie  nadzoru  nad  realizacją  budżetu  Teatru,

14)   sporządzanie doraźnych, miesięcznych, kwartalnych, rocznych i innych zbiorowych analiz,  sprawozdań  i  informacji   ekonomicznychzwiązanych z działalnością Teatru, w tym o  realizacji planu  dochodów  i  wydatków  Teatru,

15)   opracowywanie projektów planu kont i wnioskowanie zmian w tym zakresie,

16)   opracowywanie projektów  planów  finansowych, inwestycyjno-remontowych  i  innych, związanych  z  działalnością  Teatru.

 

 

§ 9

 

DZIAŁ  ARTYSTYCZNY

1.       Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu i Artystycznemu.

2.       Wskład Działu wchodzą następujące stanowiska: reżyser, korepetytor,  aktor, inspicjent.

3.       Do zakresu działania Działunależy w szczególności:

1)         tworzenie widowisk teatralnych,

2)         dokumentowanie działalności artystycznej,

3)         prowadzenie akcji popularyzatorskich za pośrednictwem różnych form przekazu, promujących i reklamujących działalność statutową Teatru,

4)         poszukiwanie nowych form twórczości teatralnej, 

5)         udzielanie pomocy artystycznej i instruktażowej dla towarzystw kultury teatralnej oraz innych organizacji kulturalnych,

6)         edukacja teatralna, muzyczna, plastyczna i kulturalna dzieci i młodzieży – w ramach współpracy ze szkołami prowadzącymi artystyczną edukację młodzieży,

7)     współpraca i współdziałanie z samorządami właściwymi dla spraw kultury, stowarzyszeniami kulturalnymi, twórcami i artystami, autorami i realizatorami przedstawień.

4.       Reżyser,będący jednym z twórców przedstawienia, odpowiada za kształt artystyczny     i wymowę ideową spektaklu, zaś do zakresu jego obowiązków należy w szczególności:

1)      uzgodnienie koncepcji inscenizacyjnej z Dyrektorem Naczelnym  i Artystycznym Teatru,

2)      współpraca z pozostałymi współtwórcami przedstawienia,

3)      zaproponowanie i uzgodnienie z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Teatru obsady przedstawienia,

4)      opracowanie harmonogramu prac nad realizacją danej pozycji repertuarowej,

5)      ścisła współpraca z pozostałymi współtwórcami przedstawienia w trakcie jego realizacji, 

6)      przeprowadzanie prób,

7)      kontrola oraz nadzór nad kształtem artystycznym przedstawienia w trakcie kolejnych wznowień.

5. skreślono.

 6.  Do zadań aktorów należy  w szczególności rzetelne i twórcze:

1)      przygotowanie powierzonej roli,

2)      uczestnictwo w próbach czytanych, sytuacyjnych, generalnych oraz innych zajęciach wyznaczonych przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru, dotyczących przedstawień oraz działań statutowych i promocyjnych Teatru,

3)      publiczne wykonywanie przygotowanej roli,

4)      rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu artystycznego.

7. Do zadań inspicjenta należy między innymi:

1)      kierowanie przebiegiem zajęć artystycznych - prób, przedstawień i innych imprez organizowanych przez Teatr - zgodnie z ustaleniami reżysera sztuki, Dyrekcji Teatru oraz planem zajęć tygodniowych i poleceniami przełożonych,

2)      współpraca z działami Teatru w sprawie właściwej realizacji wszelkich powierzonych              i ujętych w tygodniowym planie zadań,

3)      odpowiedzialność za właściwy przebieg realizowanych zadań, dbanie o ich wykonanie we właściwy sposób i w uzgodnionym terminie,

4)      dbanie o stan dekoracji, rekwizytów, kostiumów, mebli i innych powierzonych mu przedmiotów, nadzorowanie ich właściwego użytkowania,

5)      udział w próbach i przedstawieniach zgodnie z harmonogramem,

6)      kontrolowanie prawidłowości tekstów mówionych i w razie potrzeby podpowiadanie właściwego tekstu,

7)      skreślono.

8.Korepetytorw ramach Działu Artystycznego podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu i Artystycznemu.

Zakres zadań na stanowisku Korepetytora :

1)      udziela korepetycji muzyczno- wokalnych do spektakli,

2)      rozśpiewuje aktorów biorących udział w spektaklach,

3)      przygotowuje wokalnie aktorów do spektakli,

4)      uczestniczy w próbach, lekcjach wokalnych, przedstawieniach popołudniowych i wieczornych zgodnie z harmonogramem zajęć,

5)      uczestniczy bez dodatkowego wynagrodzenia w zajęciach pomocniczych i dokształcających, wynikających z zadań scenicznych,

6)      uczestniczy bez dodatkowego wynagrodzenia w wyznaczonych przez Teatr nagraniach radiowych, telewizyjnych i video, o ile służą one do celów popularyzacji przedstawienia lub dokumentacji działalności Teatru oraz w koncertach, spotkaniach i innych formach współpracy ze sponsorami Teatru, instytucjami  charytatywnymi, szkołami i innymi organizacjami społecznymi,

7)      nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy,

8)      utrzymuje stały kontakt z Teatrem, podaje aktualne miejsce pobytu oraz niezwłocznie informuje o przeszkodach zaistniałych i przewidywanych w wykonywaniu pracy,

9)      stawia się w Teatrze na wezwanie Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru, w uzgodnionym terminie,

10)   podnosi kwalifikacje zawodowe, potrzebne przy wykonywaniu obowiązków,

11)   wykonuje inne czynności na polecenie Dyrektora Naczelnego i Artystycznego.

 

 

 

§ 10

 

DZIAŁ LITERACKI

 1. Dział Literacki podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu i Artystycznemu
 2. Do zadań Działu Literackiego należy w szczególności:

1)         współpraca z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym w zakresie doboru literatury dramatycznej i opracowywania tekstów,

2)         poszukiwanie repertuaru,

3)          współpraca  z grafikiem i mediami,

4)          kształtowanie wizerunku Teatru w tym organizacja imprez okołoteatralnych np. wystaw plastycznych,

5)          pomoc w organizacji festiwali teatralnych oraz działalności impresaryjnej i wyjazdowej   teatru oraz pozyskiwanie środków pomocowych na w/w działalność.

 1. W skład Działu wchodzą następujące stanowiska: Kierownik Literacki, Konsultant Programowy.

        Kierownik Literacki:

 1. Podlega Dyrektorowi Naczelnemu i Artystycznemu.
 2. Kieruje pracą Działu.
 3. Na zlecenie Dyrektora Naczelnego i Artystycznego konsultuje z nim repertuar Teatru
   i przedstawienia,
 4. W ramach zakresu obowiązków:

1)      przygotowuje materiały informacyjne i interpretacyjne do ewentualnego wykorzystania w tworzeniu repertuaru Teatru lub podczas prób przedstawień,

2)      przygotowuje teksty sztuk i scenariuszy oraz inne materiały ikonograficzne                                    i literackie, niezbędne w bieżącej pracy Teatru,

3)      przedstawia Dyrektorowi Naczelnemu i  Artystycznemu opinie i analizy na temat kształtu artystycznego realizowanych przedstawień oraz opinie i analizy z lektur repertuarowych,

4)      współuczestniczy w koncepcji wydawnictw teatralnych: afiszy, programów, repertuarów itp., odpowiada za ich treść merytoryczną,

5)      organizację spotkań prasowych oraz kontaktów z mediami,

6)      opracowywanie projektu planu pracy wystaw na każdy sezon artystyczny,

7)      organizację kontaktów zagranicznych w zakresie działań artystycznych,

8)      prowadzi działalność popularyzującą Teatr,

9)      uczestniczy w pracach edukacyjnych Teatru.

 Konsultant Programowy:

1. Konsultant programowy podlega bezpośrednio Kierownikowi Literackiemu.

2. Stałe zagadnienia związane z pracą konsultanta programowego obejmują:

1)      koordynację wydawnictw teatralnych,

2)      gromadzenie zbioru wycinków prasowych i zewnętrznych materiałów informacyjnych                  o działalności Teatru,

3)      organizację wystaw,

4)      organizację działalności edukacyjnej,

5)      gromadzenie dokumentacji artystycznej z wystaw,

6)      ochronę oraz gromadzenie dokumentacji działalności artystycznej do archiwum artystycznego Teatru: fotografie, scenariusze, i egzemplarze sztuk, makiety scenograficzne, partytury, zapisy video i zapisy dźwiękowe, recenzje, artykuły,

7)      redakcję oraz przesyłanie materiałów archiwalnych, informacyjnych do wydawnictw dokumentujących życie teatralne,

8)      nadzór nad  kompletowaniem materiałów do archiwum artystycznego Teatru,

9)      prowadzenie biblioteki Teatru,

10)   organizację archiwum czołowych postaci związanych z Teatrem i życiem kulturalnym Radomia i regionu,

11)   prowadzenie archiwum zakładowego.

 

§ 11

 

DZIAŁ  TECHNICZNY I OBSŁUGI SCENY

1.         Pracą Działu kieruje Kierownik przy pomocy Zastępcy Kierownika .

2.         Dział tworzą: Sekcja produkcji i Sekcja obsługi

3.         Do zadań Działu Technicznego  należy w szczególności:

A.       W zakresie produkcji i eksploatacji przedstawień oraz zadań ogólnych (Sekcja produkcji):

1)      przygotowanie od strony technicznej przedstawień teatralnych,

2)      obsługa techniczna prób i przedstawień w siedzibie Teatru oraz w terenie,

3)         produkcja i wytwarzanie dla potrzeb spektakli teatralnych według  projektów  wszystkich  elementów  scenografii, m. in. szycie  kostiumów,  prace  stolarskie, ślusarskie, malarskie,  modelatorskie,  perukarskie,  rekwizytorskie,  itp.,

4)      opracowywanie szczegółowych planów kosztów wykonania dekoracji, kostiumów,  rekwizytów  i  pozostałych  prac  związanych z  przedstawieniami oraz ścisłe przestrzeganie dyscypliny finansowej w tym zakresie,

5)      wykonywanie konserwacji i remontów bieżących maszyn i urządzeń scenicznych                     i  produkcyjnych  oraz  utrzymywanie  ich  w  stałej  gotowości  eksploatacyjnej,

6)      wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem czystości kostiumów,  bielizny                           i garderoby  aktorów,  oraz  pozostałych  materiałów  będących w  użytkowaniu  Teatru

7)      prowadzenie racjonalnej gospodarki powierzonym mieniem, surowcami i materiałami, między innymi poprzez przestrzeganie obowiązujących norm zużycia surowców, materiałów, narzędzi i sprzętu,

8)      staranne przechowywanie dekoracji i kostiumów oraz likwidacja zużytych i wycofanych                  z eksploatacji elementów dekoracji, rekwizytów i kostiumów,

9)      wykonywanie zadań z zakresu technicznej obsługi Teatru,

10)   sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości GUS oraz niezbędnych analiz                         i informacji.

B.W zakresie obsługi sceny oraz obsługi ogólnejTeatru (Sekcja obsługi):

1)      kompleksowa obsługa prób, przedstawień i imprez, w tym pełne zabezpieczenie obsady           w zakresie pracy rzemieślników teatralnych ( oświetlenie, akustyka, pralnia, sprzątanie) , rekwizytorów,  garderobianych oraz  montażystów ,

2)      przygotowanie  dekoracji  i  kostiumów  do  prób  i  przedstawień,

3)      montaż  wystaw,

4)      udział w  pracach gospodarczych i innych związanych z działalnością Teatru                                w  porozumieniu   z   kierownikiem  Działu  Administracyjno – Gospodarczego.

4.         Dział tworzą następujące pracownie oraz pracownicy związani z produkcją i obsługą przedstawień:

1)      Sekcja produkcji: pracownia krawiecka, pracownia stolarsko – tapicerska, pracownia ślusarska, pracownia plastyczno-modelarska,

2)      Sekcja obsługi: pracownia elektryczno-akustyczna, pracownia - brygada montażystów , pracownia obsługi (rzemieślnicy teatralni, garderobiane, rekwizytor.)

 

§ 12

 

DZIAŁ  ADMINISTRACYJNO  -  GOSPODARCZY

1.       Dział podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

2.       Pracą Działu kieruje Kierownik przy pomocy zastępcy kierownika.

3.       Do zakresu działania Działu Administracyjno - Gospodarczego należy wykonywanie zadań  dotyczących  tworzenia  warunków  funkcjonowania  Teatru,  obsługi  administracyjno - gospodarczej  oraz  administrowanie  nieruchomościami i  majątkiem  ruchomym Teatru,                    a  w  szczególności:

1)              prowadzenie spraw administracyjnych i gospodarczych Teatru, zabezpieczenie majątku instytucji przed zniszczeniem, pożarem i kradzieżą,

2)              sprawowanie zarządu budynkami zajmowanymi przez Teatr oraz mieszkaniami zakładowymi,

3)              prowadzenie ewidencji środków trwałych, przedmiotów małocennych (w tym  wyposażenia)  oraz  związanej  z  tymi  sprawami  dokumentacji,

4)              nadzór oraz prowadzenie spraw związanych z remontami i konserwacją budynków,  pomieszczeń,  placów  i  ogrodzeń,

5)              utrzymywanie porządku i czystości oraz estetycznego wyglądu pomieszczeń dla publiczności, pomieszczeń biurowych, gospodarczych, magazynowych, pomieszczeń dla aktorów i innych nie wymienionych wyżej oraz placów i gruntów będących własnością  Teatru,

6)              zarządzanie nieruchomościami, w tym prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i  zbywaniem  nieruchomości  oraz  gospodarką  gruntami,

7)              utrzymywanie budynków i urządzeń stosownie do obowiązujących przepisów bhp i p.poż., stały nadzór w tym zakresie,

8)              gospodarowanie mieniem ruchomym budynków,

9)              sporządzanie projektów planów remontów bieżących, kapitalnych i  modernizacyjnych  oraz  zamierzeń  inwestycyjnych,

10)          prowadzenie inwestycji, remontów i konserwacji budynków Teatru i mieszkań  zakładowych  Teatru,

11)          prowadzenie dokumentacji prawnej nieruchomości oraz dokumentacji techniczno – budowlanej budynków i urządzeń,

12)          likwidacja środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, małocennych, środków inscenizacji i innych,

13)          organizacja  i  prowadzenie  gospodarki  materiałowej  i  zaopatrzenia  materiałowo - technicznego  poprzez zakup,  zaopatrzenie  w  materiały    i  pomoce  biurowe,  inwentarz biurowy,  części  zamienne,  przedmioty małocenne,  maszyny  i  urządzenia,  itp., zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa,

14)          prowadzenie  gospodarki  magazynowej  i  związanej  z  nią  dokumentacji,

15)          prowadzenie zagadnień z zakresu całokształtu gospodarki komunalnej, gospodarki  energetycznej,  wodno - ściekowej,  ochrony  środowiska  w  tym  gospodarki  odpadami – zbiór i zbyt surowców wtórnych,

16)          prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną, roboczą i umundurowaniem,                

17)          prowadzenie spraw z zakresu dozoru technicznego, gospodarki technicznej maszynami                                          i  urządzeniami,  sprzętem,  środkami  transportu i  środkami  łączności; w  tym  między  innymi  prowadzenie  niezbędnej  dokumentacji,  rozliczanie  kierowców z  czasu  pracy              i  zużycia  paliwa,  obsługa i  konserwacja  sieci  komputerowej  oraz  centrali  telefonicznej,  dokonywanie  rozliczeń  związanych  z  wykorzystywaniem  telefonów Teatru  do  celów służbowych i  prywatnych,

18)          całokształt gospodarki taborem samochodowym Teatru oraz wykonywaniem zadań  związanych  z  używaniem  samochodów  prywatnych  pracowników Teatru  do  celów  służbowych,

19)          zapewnienie  właściwego  transportu  dekoracji  i  kostiumów  do  przedstawień poza siedzibą Teatru,

20)          prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia rzeczowego - majątek trwały, obrotowy  Teatru,  oraz  mienia  powierzonego  tj. własności  prywatnej  widzów  pozostawionej                                  w  szatniach, a także opłat lokalnych i innych,

21)          sporządzanie projektów umów dotyczących zadań działu, z instytucjami, zakładami  pracy  i  innymi  podmiotami  gospodarczymi, oraz  prowadzenie w  tym  zakresie  właściwej  ewidencji  i  rejestrów,

22)          opracowywanie planu oraz organizacja i nadzór nad przebiegiem okresowych inwentaryzacji składników majątkowych Teatru,

23)          w ramach prowadzenia spraw gospodarczych, nadzór nad pracą podległych pracowników,

24)          obsługa administracyjno - gospodarcza prób, przedstawień, pozostałych imprez  własnych  i  obcych,

25)          prowadzenie ochrony zabezpieczenia mienia i ochrony p.poż. Teatru,

26)          prowadzenie rejestrów oraz gospodarki: pieczęciami, pieczątkami, drukami ścisłego  zarachowania,  książek  i  wydawnictw  zakupionych  oraz  przekazanych  do  użytku  służbowego  komórkom  organizacyjnym  Teatru,

27)          zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu, w tym w zakresie urządzeń telefonicznych i komputerów oraz centrali telefonicznej Teatru,

28)          skreślono

29)          prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych oraz spraw obronnych,  określonych  odrębnymi  przepisami,

30)          wysyłanie korespondencji, prenumerata czasopism i wydawnictw oraz aktów  normatywnych,

31)          prowadzenie spraw oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad oraz trybu postępowania  przy  udzielaniu  zamówień  publicznych  na  roboty  budowlane,  dostawy  oraz  wykonywanie  usług, 

32)          wykonywanie zadań związanych z wyjazdami służbowymi pracowników Teatru,  zabezpieczenie i  ubezpieczenie  transportu,  osób, załatwianie spraw dotyczących  kosztów  pobytu  itp.,

33)          wykonywanie zadań w zakresie usprawnień w organizacji i technice pracy biurowej  Teatru,

34)          nadzór nad prowadzeniem bufetu pracowniczego,

35)          wykonywanie innych prac związanych ze sprawami gospodarczymi, niezbędnych dla prawidłowego działania instytucji,

36)          sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS z zakresu działania Działu oraz innych  niezbędnych  analiz  i  informacji,

 

§ 13

 

DZIAŁ  FINANSOWO-KSIĘGOWY.

1.        Pracą Działu kieruje Główny Księgowy przy pomocy Zastępcy Głównego Księgowego.

2.        Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

1)         terminowe opracowywanie planów finansowych Teatru,

2)         prowadzenie gospodarki finansowej Teatru,

3)         prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4)         nadzór nad gospodarką finansową Teatru,

5)         terminowe przygotowanie i opracowywanie analiz i informacji ekonomiczno – finansowych              o  działalności  finansowo  -  gospodarczej  Teatru,  w  tym  stosownie  do  ustaleń i  poleceń  Dyrektora Naczelnego i Artystycznego,

6)         sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów z zakresu  działalności Teatru; dokonywanie kontroli  funkcjonalnej  operacji  gospodarczych,

7)         windykacja należności, uzgadnianie sald,

8)         rejestracja wszystkich operacji gospodarczych na odpowiednich kontach, księgach                         i urządzeniach księgowych; prowadzenie  ewidencji  syntetycznej i  analitycznej,

9)         prowadzenie spraw z zakresu księgowości materiałowo - towarowej,

10)      sporządzanie i prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,

11)      sporządzanie list wynagrodzeń i dokonywanie wypłat pracownikom Teatru oraz innym osobom, instytucjom bądź podmiotom gospodarczym, z którymi Teatr zawarł umowy  cywilno - prawne,

12)      prowadzenie całokształtu spraw z zakresu zgłaszania, kontynuowania, wyrejestrowywania, dokonywania korekt, zmian, itp. do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników Teatru oraz osób, z którymi Teatr zawarł  umowy  zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne itp.,

13)      rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Teatru oraz osób odpowiedzialnych  materialnie,

14)      rozliczanie strat i zysków,

15)      prowadzenie obsługi kasowej,

16)      współdziałanie z organami finansowymi i bankami,

17)      obsługa finansowo  -  księgowa  funduszy  celowych,  w  tym  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych,

18)      prowadzenie zagadnień z zakresu kosztów i cen   stosownie  do  ustaleń  oraz  wynikających  potrzeb  i  poleceń  Dyrektora Naczelnego i Artystycznego.

19)      prowadzenie spraw w zakresie podatków, opłat publicznych, ubezpieczeń, składek,  odszkodowań,

20)      przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych, do czasu przekazania do archiwum zakładowego,

21)      prowadzenie księgowości pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej,

22)      sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.

 

§ 14

 

DZIAŁ OBSŁUGI WIDZÓW. 

1.       Pracą Działu kieruje Kierownik.

2.       Do zadań Działu ObsługiWidzów należy w szczególności:

1)         realizacja planów finansowych dotyczących sprzedaży ujętej w planie rocznym,

2)         współpraca przy opracowywaniu rocznych planów usługowych oraz ich pełna realizacja                w zakresie sprzedaży przedstawień repertuarowych i innych działań artystycznych,

3)         tworzenie i rozwój systemów sprzedaży w bazie oraz w terenie, które zapewnią Teatrowi realizację założonych w tej dziedzinie planów,

4)         kształcenie członków zespołu Działu Obsługi Widzów w zakresie sprzedaży oraz samokształcenie w zakresie znajomości specyficznych warunków tworzonych przez Teatr poprzez:

a)      zdobywanie wiedzy na temat granych i będących w przygotowaniu przedstawień Teatru,

b)      uczestnictwo w próbach i przedstawieniach,

c)       pełnienie dyżurów podczas przedstawień i innych imprez organizowanych przez Teatr,

5)        sprzedaż usług kulturalnych należących do statutowej działalności Teatru, zarówno                       w siedzibie Teatru jak i poza nią,

6)        organizacja widowni wraz z jej obsługą na scenach Teatru w Radomiu oraz w terenie   zgodnie  z  miesięcznymi  planami  repertuarowymi, 

7)        realizacja przedstawień poza siedzibą Teatru,

8)        szeroko rozumiana promocja usług artystycznych Teatru, w tym:

-          promowanie Teatru i tworzenie jego wizerunku,

-          podejmowanie czynności reklamowych, niezbędnych do zorganizowania  przedstawień,

-          przygotowywanie ofert na występy Teatru poza siedzibą administracyjną instytucji,

-          wydawanie zaproszeń na spektakle, stosownie do ustaleń Dyrektora Naczelnego                   i Artystycznego,

9)        ścisła współpraca z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym w zakresie reklamy i informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych,

10)      współudział w opracowywaniu projektów:

-          miesięcznych planów repertuarowych,

-          planów - harmonogramów pracy dla zespołu artystycznego i obsługi sceny w zakresie prób, przedstawień i imprez

w porozumieniu z organizatorem pracy artystycznej oraz kierownikiem działu technicznego,

11)     prowadzenie ewidencji ilości widzów na przedstawieniach oraz wpływów finansowych                    z poszczególnych przedstawień,     

12)     zawieranie umów w zakresie wynajmu sal wraz z obsługą na przedstawienia realizowane poza siedzibą Teatru,

13)     pełnienie dyżurów podczas przedstawień, Festiwalu Gombrowiczowskiego i innych imprez organizowanych  w Teatrze,

14)     wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi w szatniach, foyer, itp. oraz technicznej obsługi imprez artystycznych, nie ujętych w niniejszym regulaminie,

15)     sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej oraz innych, niezbędnych analiz  i  informacji,

 

§ 15

 

 SAMODZIELNE STANOWISKO  : GŁÓWNY SPECJALISTA.

1.       Samodzielne stanowisko głównego specjalisty podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

2.       Zakres zadań służby pracowniczej zawiera Kodeks pracy, przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy oraz inne przepisy określające obowiązki pracodawcy.

3.       Do zadań głównego specjalisty  należy w szczególności:

1)      prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy                       z  pracownikami  Teatru,

2)      prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników Teatru, w tym akt osobowych,  ewidencji  pracowników,  urlopów  oraz  wystawianie  dokumentów  związanych     z  pozostawaniem w  stosunku  pracy,

3)      opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników działów i samodzielnych  stanowisk,

4)      kontrola oraz analiza dyscypliny pracy w Teatrze,

5)      bilansowanie i planowanie potrzeb kadrowych,

6)      sporządzanie analiz zatrudnienia,

7)      prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń,  dodatków za wieloletnią pracę,  nagród  jubileuszowych  i  innych  świadczeń  wynikających  ze  stosunku  pracy   ,

8)      załatwianie spraw związanych z nakładaniem kar porządkowych,

9)      prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem orderów, odznaczeń państwowych,  wyróżnień  i  odznak  honorowych,

10)   przygotowywanie wniosków o nagrody i wyróżnienia dla pracowników Teatru,

11)   załatwianie spraw związanych z przejściem na emeryturę lub rentę pracowników   Teatru,

12)   przygotowywanie projektów umów o dzieło, umów - zleceń oraz uzgadnianie stawek dla  osób,  z  którymi  Teatr  zamierza  zawrzeć  wymienione  umowy,  

13)   załatwianie spraw dotyczących zawodowych praktyk studenckich i uczniowskich,

14)   organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych  pracowników  Teatru,

15)   prowadzenie spraw wojskowych oraz postępowania reklamacyjnego dla pracowników  Teatru,

16)   prowadzenie ewidencji i rejestrów: zarządzeń wewnętrznych, wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, nieobecności w pracy z powodu choroby i innych przyczyn,  wystawionych  delegacji  służbowych,  zaświadczeń,  umów  cywilno – prawnych, wydanych legitymacji  służbowych  oraz legitymacji  ubezpieczeniowych, 

17)   wykonywanie zadań związanych z udzielaniem pracownikom urlopów macierzyńskich,  wychowawczych,  okolicznościowych,  bezpłatnych  itp.,

18)   prowadzenie zagadnień z zakresu doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

19)   współpraca z kierownikami działów w zakresie przygotowywania projektów zarządzeń  wewnętrznych  oraz  projektów  regulaminów: wynagradzania,  pracy, organizacyjnego,  zakładowego  funduszu  świadczeń  socjalnych  i  innych,   

20)   prowadzenie zagadnień z zakresu opieki socjalno-bytowej pracowników, emerytów  oraz  rencistów  Teatru,

21)   prowadzenie spraw dotyczących organizacji Teatru - statuty, regulaminy, instrukcje,  rejestry,  itp.,

22)   prowadzenie zbioru aktów normatywnych Teatru oraz przepisów prawa, niezbędnych do  prawidłowego  działania  Teatru,

23)   prowadzenie ewidencji i przechowywanie materiałów z kontroli zewnętrznych,

24)   prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,

25)   prowadzenie spraw z zakresu ewidencji czasu pracy kierowników działów                                      i  samodzielnych  stanowisk  pracy  oraz  zestawień  zbiorczych  Teatru,

26)   współdziałanie ze stanowiskiem do spraw bhp w przeprowadzaniu wstępnych,  okresowych  oraz  kontrolnych  badań  lekarskich  pracowników,

27)   współpraca  z Działem  Finansowo-Księgowym w zakresie niezbędnym do prawidłowego sporządzania dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych pracowników Teatru oraz innych osób, z którymi Teatr zawarł stosowne umowy o dzieło, umowy zlecenia itp.,

28)   przestrzeganie tajemnicy służbowej,

29)   sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości GUS oraz innych, niezbędnych analiz                 i  informacji.

 

 

 

§ 16

 

SAMODZIELNE STANOWISKO :  ORGANIZATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ.

1. Organizator pracy artystycznej podlega Dyrektorowi Naczelnemu  i Artystycznemu

2. Organizator pracy artystycznej, zajmujesię koordynacją pracy artystycznej Teatru, całokształtem spraw organizacyjnych dotyczących realizatorów i wykonawców przedstawień własnych i gościnnych, prowadzeniem sekretariatu i organizacją pracy Dyrektora Naczelnego i Artystycznego.

   3. Do zakresu zadań stanowiska należy w szczególności:

1)      koordynacja całokształtu zagadnień związanych z obsługą prób i przedstawień teatralnych w porozumieniu z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym, Zastępcą dyrektora, Kierownikiem Działu Technicznego  oraz Kierownikiem Działu Obsługi Widzów,

2)      koordynacja spraw i zagadnień związanych z pracą realizatorów i wykonawców  przedstawień własnych i gościnnych, tj. obsada, uzgodnienia w zakresie terminów prób, spektakli, itp.,

3)      opracowywanie projektu dwutygodniowego harmonogramu zajęć dla aktorów - próby, przedstawienia, imprezy, inne zajęcia artystyczne,

4)      współudział w opracowywaniu okresowego repertuaru Teatru,

5)      koordynacja harmonogramu prób i obsad przedstawień granych przez Teatr,

6)      współpraca w dokumentowaniu działalności artystycznej Teatru,

7)      występowanie do ZAIKS-u oraz innych agencji o licencje autorskie oraz przedłużanie umów licencyjnych,

8)      przygotowywanie egzemplarzy sztuk do prób,

9)      wywieszanie obsady sztuk,

10)   przyjmowanie i kontrola raportów z odbytych prób, przedstawień, imprez oraz rejestracja prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników działu artystycznego,

11)   współuczestnictwo w organizacji wszelkich imprez artystycznych organizowanych w Teatrze         i na rzecz Teatru, zgodnie z dyspozycją przełożonego,

12)   ścisła współpraca z Działem Obsługi Widzów w zakresie umożliwiającym stworzenie optymalnych warunków do osiągania przez Teatr założonych celów programowych, organizacyjnych i finansowych,

13)   współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Teatru na rzecz właściwej organizacji pracy,

14)   organizowanie sesji zdjęciowych, dokumentujących przedstawienia teatralne,

15)    protokołowanie narad kierownictwa Teatru oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

16)   obsługa kancelaryjna Teatru oraz obsługa biurowa Dyrekcji, w tym wystawianie delegacji oraz przygotowywanie rozliczeń kosztów podróży dla realizatorów przedstawień oraz Dyrekcji Teatru.

 

 

§ 17

 skreślono

 

 

 

 

 

§ 18

 

SAMODZIELNE STANOWISKO : SPECJALISTA.

1. Specjalista podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu   i Artystycznemu.

2. Zakres działania Specjalisty  jest szczegółowo ustalany   i rozliczany przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru.

 

§ 19

skreślono

 

 

Tryb pracy Teatru, uprawnienia i obowiązki kierowników działów oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy.

 

§ 20

 

1.           Komórki organizacyjne wykonują zadania określone w niniejszym Regulaminie,  oraz  zadania  zlecone  przez  Dyrektora Naczelnego  i Artystycznego .

2.           Komórki organizacyjne - w trakcie wykonywania zadań - zobowiązane są do  ścisłego  współdziałania  w  drodze  uzgodnień,  konsultacji,  opiniowania,  udostępniania  materiałów  i  danych  oraz  prowadzenia  wspólnych  prac  nad  określonymi  zadaniami.

3.           Jeżeli do wykonania określonego zadania konieczne jest współdziałanie kilku działów, Dyrektor Naczelny i Artystyczny określa tryb współdziałania  i  wyznacza  kierownika danego działu lub  samodzielne  stanowisko, do koordynacji  i  odpowiedzialności  za wykonanie  tego zadania.

4.           Działami kierują kierownicy, z wyjątkiem:

1)         Działu Artystycznego, podporządkowanego bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu                      i Artystycznemu,

2)         Działu Finansowo-Księgowemu, podporządkowanego bezpośrednio Głównemu  Księgowemu.

 

§ 21

 

1.       Kierownicy komórek organizacyjnych, zastępcy kierowników komórek organizacyjnych ,   kierownicy pracowni, , brygadierzy wykonują całokształt powierzonych im zadań i są odpowiedzialni za ich realizację przed bezpośrednim przełożonym i Dyrektorem Naczelnym  i Artystycznym Teatru.

2.       Kierownicy działów:

1)        kierując pracą działów odpowiadają przed Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym za właściwą pracę działu oraz należyte wykonywanie  przydzielonych im zadań stosownie  do  postanowień  wynikających  z  niniejszego  Regulaminu.

2)        są służbowymi przełożonymi podległych im pracowników działów.

3.       Do zadań i obowiązków kierowników komórek organizacyjnych stanowiskach pracynależy              w szczególności:

1)        prawidłowe zorganizowanie działu, szczególnie pod kątem możliwości osiągania założonych celów oraz potrzeb i zadań Teatru,

2)        nadzór nad prawidłowym, zgodnym z przepisami prawa oraz p.poż.                                                i terminowym  wykonywaniem  zadań i  załatwianiem  spraw  przez  pracowników  działu,

3)        współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Teatru,

4)        wykazywanie się w kierowaniu zespołem pracowników działu inicjatywą                                          i samodzielnością, wyrażającą się między innymi w decydowaniu w ramach swoich uprawnień,

5)        szczegółowa znajomość przepisów w zakresie prowadzonych zagadnień oraz przepisów normujących ogólne sprawy gospodarki instytucji,

6)        dbałość o stałe podnoszenie przez pracowników działu kwalifikacji zawodowych,

7)        nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów bhp i p.poż.,

8)        zapobieganie niebezpieczeństwu powstania pożaru w miejscu pracy,

9)        informowanie na bieżąco bezpośredniego przełożonego o stanie wykonania zadań działu, ważniejszych zagadnieniach wyłaniających się  w trakcie pracy oraz o potrzebach  związanych z prawidłowym   funkcjonowaniem działu lub komórki organizacyjnej,

10)     przestrzeganie terminowego załatwiania spraw i terminowego składania sprawozdań,

11)     dopilnowanie prawidłowości - pod względem merytorycznym i formalno-prawnym – opracowania przez pracowników działu dokumentów  i korespondencji,

12)     prowadzenie ewidencji indywidualnego czasu pracy podległych pracowników oraz zbiorczych zestawień czasu pracy działu,

13)     terminowe sporządzanie dokumentacji płacowej, niezbędnej do obliczenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą podległym pracownikom, w tym miedzy innymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w godzinach nadliczbowych przypadających  w nocy, niedziele i święta, za przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy   w przyjętym okresie rozliczeniowym, godzinach nocnych, itp.,

14)     podejmowanie inicjatyw zmierzających do rozwiązania problemów związanych  z pracą  działu  oraz  stałego  usprawniania  organizacji  pracy i  poprawy  jego  efektywności,

15)     troska o warunki socjalne podległych pracowników oraz o kulturę miejsca pracy,

16)     dbałość o racjonalne wykorzystanie środków pracy, jak również stałą poprawę  warunków  pracy,

17)     kształtowanie właściwych stosunków pracy wśród podległych im pracowników,  wdrażanie  zwyczajów  sumienności,  dbałości  o  poziom   i  wysoką  jakość  pracy.

4.       W celu wykonania zadań i obowiązków określonych w ust. 3, kierownikom działów  przysługują  następujące  uprawnienia:

1)        opracowywanie projektów i przydzielanie pracownikom indywidualnych zakresów  czynności,

2)        kontrola prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i załatwiania spraw przez  pracowników,

3)        ocenianie pracy podległych pracowników i wnioskowanie w zakresie ich awansowania, przyznania nagrody, wyróżnienia oraz udzielenia kary regulaminowej,

4)        organizowanie z pracownikami narad poświęconych omawianiu, ocenie                                          i rozliczeniu  z  realizacji  zadań  działu,

5)        zapewnienie udziału pracowników w szkoleniach i organizowanie samokształcenia.

5.       Zastępcy kierowników działów, kierownicy pracowni, , brygadierzy kierują sprawami i realizują zadania wynikające z:

1)         określonego im przez kierowników działów zakresu zadań i obowiązków,

2)         upoważnień udzielanych im przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego i równocześnie odpowiadają za należyte i sprawne wykonywanie tych zadań.

 

§ 22

 

1.       Pracownicy  działów:

1)       wykonują zadania i obowiązki:

a)      określone w zakresach czynności i doraźne, wynikające z poleceń służbowych,

b)      zawarte w niniejszym Regulaminie oraz regulaminie pracy Teatru,

2)       obowiązani są:

a)      znać aktualne przepisy w zakresie prowadzonych zadań,

b)      załatwiać terminowo zlecone sprawy w sposób staranny  z wykorzystaniem całej swojej wiedzy i umiejętności,

c)       wykazać się w pracy inicjatywą i samodzielnością,

d)      na bieżąco informować przełożonego o nieprawidłowościach w pracy oraz wyłaniających się trudnościach,

e)      przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, o ochronie p.poż. oraz  zawarte w regulaminie pracy Teatru.

2.       Pracownicy załatwiający sprawy indywidualne interesantów i widzów Teatru zobowiązani są  do:

1)        udzielania dokładnych i wyczerpujących informacji o stanie sprawy,

2)        wnikliwego, szybkiego i bezstronnego działania,

3)        wykazywania się kulturą, taktem, starannością i sumiennością w załatwianiu spraw.

3.       Jeżeli polecenie służbowe jest w przekonaniu pracownika sprzeczne z prawem lub zawiera  znamiona  pomyłki,  obowiązany  jest  przedstawić  swoje  zastrzeżenie  przełożonemu.     W  razie  potwierdzenia  polecenia  na  piśmie,  obowiązany  jest do jego wykonania, jednak  powinien  zawiadomić o  zastrzeżeniach  Dyrektora Naczelnego i Artystycznego.

4.       Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego jeżeli stwarza ono  bezpośrednie  zagrożenie  dla  zdrowia  lub  życia  pracownika,  a  także innych  osób.

 

§ 23

 

1.       Bezpośrednia podległość służbowa jest następująca:

1)    Zastępca Dyrektora podlega Dyrektorowi Naczelnemu i Artystycznemu,

2)    Główny Księgowy, kierownicy działów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach,               o  których mowa w  § 5 ust. 3 podlegają  Dyrektorowi Naczelnemu i Artystycznemu,

3)     Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach: główny specjalista, podlegają Zastępcy Dyrektora,

4)    zastępca głównego księgowego podlega głównemu księgowemu,

5)    zastępca kierownika działu  podlega kierownikowi działu,

6)    kierownicy  pracowni, brygadierzy , podlegają kierownikowi lub jego  zastępcy  w  zależności  od  wykonywanych  zadań,

7)    pracownicy sekcji bądź pracowni podlegają bezpośrednio kierownikowi lub zastępcy kierownika lub  kierownikowi pracowni  lub brygadierom,

8)    pozostali pracownicy podlegają kierownikom działów  lub ich zastępcom w zależności od  wykonywanych  zadań.

2.       Polecenie służbowe winno być wydawane w kolejności określonej w ust. 1.

3.       W sytuacjach nadzwyczajnych w których sprawa wymaga natychmiastowego załatwienia,                   a zachowanie drogi służbowej jest  niemożliwe  lub  powodowałoby  zwłokę  w  załatwieniu sprawy oraz zagrażałoby powstaniem znacznej szkody lub prowadziłoby do powstania takiej szkody,  pracownik  winien  niezwłocznie  przystąpić  do  wykonania  zadania  zawiadamiając  o  tym  przełożonego.

 

 

Właściwość w zakresie podpisywania dokumentów i pism.

 

§ 24

 

1.       Dyrektor Naczelny i Artystyczny podpisuje:

1)         zarządzenia wewnętrzne, ogłoszenia i inne akty normatywne Teatru regulaminy,  instrukcje,  wytyczne  itp.,

2)         wystąpienia, informacje, sprawozdania i wszelkiego rodzaju korespondencję wychodzącą na zewnątrz kierowaną  do: organów  i  przedstawicieli  władzy  ustawodawczej  i  wykonawczej,  kierowników  urzędów  centralnych,  wojewodów,  Prezydentów  miast,  organów  i  przedstawicieli  samorządów,

3)         protokoły, a także odpowiedzi na wystąpienia i zalecenia pokontrolne uprawnionych  organów    a  także  protokoły  i  wystąpienia  pokontrolne  po  przeprowadzonych  kontrolach,

4)         odpowiedzi na wystąpienia, zapytania i wnioski kierowane imiennie do Dyrektora   Naczelnego i Artystycznego przez  posłów,  senatorów,  wojewodów, przedstawicieli  samorządów,

5)         korespondencję związaną ze współdziałaniem i prowadzeniem konsultacji, opinii i  uzgodnień  z  organizacjami  związkowymi,  politycznymi i  społecznymi,

6)         wnioski o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i odznaczeń honorowych,

7)     dokumenty związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy z pracownikami  Teatru  oraz  wynikające  ze  stosunku  pracy: przeszeregowania,  awanse,  nagrody,  kary,

8)     dokumentację związaną z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów cywilno - prawnych                 z osobami  fizycznymi  oraz  podmiotami  gospodarczymi, osobami  prawnymi,

9)     odpowiedzi na skargi kierowane imiennie do Dyrektora Naczelnego  i Artystycznego oraz inne, uznane  przez  niego  za  zasadne,

10)      odpowiedzi na skargi składane do protokołu przez osoby przyjęte przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego w ramach przyjęć interesantów,

11)      pisma związane z organizacją pracy Teatru i gospodarką kadrami,

12)      pisma do osób, każdorazowo przez siebie określonych, w tym między innymi  zaproszenia  na  imprezy  kulturalne  organizowane  przez  Teatr.

2.       Pisma nie zastrzeżone do podpisu Dyrektora Naczelnego i Artystycznego podpisują pełnomocnicy  -  w  ramach  przydzielonych  zadań  i  powierzonych  kompetencji  oraz  uprawnień,  a  w  szczególności  dotyczących:

1)        zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych problemowych                           i doraźnych w  zakresie  nadzorowanych  problemów,

2)        odpowiedzi i pism stanowiących o załatwieniu spraw, zgodnie z dekretacją Dyrektora Naczelnego i Artystycznego,

3.       Projekty pism i wszelkiego rodzaju dokumenty przedstawiane do podpisu Dyrektorowi Naczelnemu powinny być uprzednio parafowane - podpis i  pieczęć na kopii -  przez kierowników  działów  lub  pracowników  na  samodzielnych  stanowiskach.

4.       Na kopii pism stanowiących projekty aktów normatywnych Teatru, tj. zarządzeń, regulaminów   i instrukcji,  analiz,  sprawozdań,  opracowań  planistycznych i  innych  zawierających  istotne rozstrzygnięcia  powinna  być  ponadto adnotacja  zawierająca  nazwisko i  stanowisko  pracownika,  który  materiał opracował.

 

 

Zasady postępowania przy opracowywaniu aktów normatywnych Teatru  o  charakterze  wewnętrznym.

 

§ 25

 

1.          Dyrektor Naczelny i Artystyczny wydaje zarządzenia wewnętrzne oraz inne akty normatywne         o  charakterze  wewnętrznym, tj. regulaminy,  instrukcje,  wytyczne.

2.          Akty normatywne Dyrektora Naczelnego i Artystycznego wydawane są z jego własnej inicjatywy, Zastępcy Dyrektora, a także kierowników komórek organizacyjnych oraz pozostałych pracowników.

3.          Projekty aktów normatywnych Teatru przygotowują kierownicy działów w ramach kompetencji określonych przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego. Dyrektor Naczelny i Artystyczny             w  uzasadnionych  przypadkach  może  wyznaczyć  inne  osoby  do  opracowania  projektu.

4.          Projekty aktów normatywnych Teatru powinny być przygotowane zgodnie                                        z zasadami  techniki  prawodawczej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

5.          Projekt  aktu  normatywnego  przygotowany  przez  merytorycznie  właściwą  komórkę  organizacyjną  powinien  być  zaopiniowany  lub  uzgodniony z Zastępcą Dyrektora, albo                z  kierownikami  właściwych  rzeczowo  działów. Jeżeli przepisy szczególne tak  stanowią,  projekt  danego  aktu  normatywnego  podlega  również  uzgodnieniu  ze  związkami  zawodowymi, bądź  zaopiniowaniu  przez  stowarzyszenia  twórcze  i  organizatora  Teatru.

6.          W obrębie Teatru, opinie bądź uzgodnienia, o których mowa w ust. 5 wymagana jest  od:

1)    Głównego Księgowego, jeżeli projekt aktu normatywnego wiązał się będzie                                  z  wydatkami  Teatru  i  wywierał  określone  skutki  finansowe, bądź miał wpływ na politykę rachunkowości obowiązującej w instytucji,

2)    Zastępcy Dyrektora oraz kierowników działów, jeżeli projekt aktu normatywnego  zawiera               w  stosunku  do  nich  zadania,  polecenia  czy  zobowiązania.

7.          Uzgodnień ze związkami zawodowymi i pozostałymi stronami dokonuje kierownik działu  przygotowujący projekt  aktu  normatywnego  w  trybie określonym  ustawą  z  dnia  23  maja  1991 r.  o  związkach  zawodowych  (Dz.U. z 2001 r. Nr 79,  poz. 854  z późn. zm.).

8.          Kierownik działu przygotowujący projekt aktu normatywnego Teatru, po uzyskaniu  wszystkich  wymaganych  opinii  i  uzgodnieniu,  przedstawia go  Dyrektorowi Naczelnemu i Artystycznemu do  podpisu.

9.          Akty normatywne Dyrektora Naczelnego i Artystycznego o charakterze wewnętrznym, rejestruje i  prowadzi  ich  zbiór  samodzielne  stanowisko  - główny specjalista.

10.      Działy i samodzielne stanowiska, dla których wynikają zadania z aktu normatywnego,  niezwłocznie  po  jego  otrzymaniu  przystępują  do  realizacji tych  zadań.

11.      W przypadku, gdy do wykonania powołanych jest więcej działów Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru  wyznacza  w  piśmie  dyspozycyjną jednostkę  wiodącą  w  realizacji aktu oraz w  razie  potrzeby  określa obowiązki  ciążące  na  realizujących  dany  akt normatywny.

 

 

Postanowienia  końcowe.

 

§ 26

 

1.       Porządek wewnętrzny w Teatrze i związane z procesem pracy obowiązki Teatru jako zakładu  pracy  i  jego  kierownika  oraz  obowiązki  i  uprawnienia  pracowników  określa Regulamin  pracy  Teatru.

2.       Osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilno-prawnych, umowa określa  obowiązki, uprawnienia oraz zasady współpracy i nadzoru ze strony Teatru.

 

§ 27

 

1.       Obowiązującą wykładnię przepisów i postanowień niniejszego Regulaminu ustala Dyrektor Naczelny i Artystyczny, który rozstrzyga spory kompetencyjne wynikłe na tle jego stosowania,     z zastrzeżeniem ust. 2.

2.       W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odnośne przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statut Teatru oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 28

 

1.        Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w Zarządzeniu Dyrektora  w sprawie nadania Regulaminu, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Radomia oraz opinii działających                  w Teatrze organizacji związkowych.

2.        Regulamin może być zmieniony w trybie właściwym do jego nadania.

         

Schemat organizacyjny - stanowi załącznik do  Regulaminu Organizacyjnego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu - Schemat organizacyjny 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się